คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1