พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 /

ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35