สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน /

ผู้แต่ง
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2530