คู่มืออภิปรัชญา /

ผู้แต่ง
อดิศักดิ์ ทองบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4