แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1