ดาราศาสตร์พื้นฐาน /

ผู้แต่ง
รุจิราพรรณ รุ่งรอด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เอส พี เอฟ พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1