ตื่นกันเสียทีจากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.1" /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2