กฎแห่งกรรม /

ผู้แต่ง
พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญฺโญ (นวองคุลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1