ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1