พุทธธรรม (ฉบับเดิม) /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ335พ 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 14
Physical description
375 หน้า