มหาสุบินคำฉันท์ของพระธรรมโมลี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ /

ผู้แต่ง
ฉมาเฉลิม มากนวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1