รายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1