คู่มือและแผนการสอนหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนและหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /

ผู้แต่ง
สนธิดา เกยูรวงศ์และคณะ
Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1