การศึกษาทางเลือก : สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 พ335ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
88 หน้า