100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436-2536 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1