สวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน : ศึกษาเปรียบเทียบ = Heaven (Sagga) in Theravada and Mahayana Buddhism : A Comparative Study /

ผู้แต่ง
พระมหาบรรจง ชุติวณฺโณ (ผิวทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1