การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการบูชาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of PuJa in Teravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสรรพสิทธิ์ เนตฺตวํโส (เนตรวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1