การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอารมณ์สมถกรรมฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Objects of Calm Meditation in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาธีรยุทธ์ ธียุตฺโต (เกษตรสุนทร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ธ641ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 236 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.