การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอารมณ์สมถกรรมฐานในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Objects of Calm Meditation in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาธีรยุทธ์ ธียุตฺโต (เกษตรสุนทร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1