เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลกับอุบาสิกาไทยในยุคปัจจุบัน = The Dhamma propagative role of Upasika in Buddha's time and modern thai Upasika : A comparative study /

ผู้แต่ง
พระมหานิคม นิคโม (ปาทะวงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1