มโนทัศน์เรื่องสันติในพุทธปรัชญาเถรวาท = The concept of Santi in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1