มโนทัศน์เรื่องสันติในพุทธปรัชญาเถรวาท = The concept of Santi in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระรัตน์ สนฺตจิตฺโต (ขาวยา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร367ม 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 92 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.