ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 /

ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1