กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย : ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของกฎหมายในอนาคต /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1