แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
วัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ์,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1