ตื่นกันเสียทีจากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.1" /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.302 พ335ต 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
219 หน้า