รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1