ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352.2 ว689ผ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
552 หน้า ตาราง