การวิเคราะห์การบริหารและการปกครองในคัมภีร์ชาดก /

ผู้แต่ง
มานพ นักการเรียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3186 ม443ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
100 หน้า