ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระปลัดบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1