การรักษาศีล 5 ของนักศึกษาภาคสมทบ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547 /

ผู้แต่ง
พระมหาภาษิต สุขวรรณดี (สุภาสิโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1