การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

ผู้แต่ง
ปรีชา ทิพย์รัตน์
Corporate Author
ประเสริฐ บางเขียว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3165 ป467ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
67 หน้า : ตาราง