เริ่มต้นเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ /

ผู้แต่ง
วรเศรษฐ สุวรรณนิก
Corporate Author
ยอดธง รอดแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1