สัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1