พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1