พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2