แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดาทางวรรณกรรมของชาติ /

Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1