กฎกระทรวง เล่ม 1 : ออกตามกฎหมายการศึกษา /

Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1