การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
610.09593 พ335ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธีระอรุณการพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
386 หน้า