ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยโรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Attitudes of the Matthayomsuksa 6 Students Towards Using Buddhist Doctrines in Daily Life : A Case Study of Roi-Et Witthayalai School, Streesuksa School and Khattiyawongsa School, Muang Roi-Et District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
พระครูประพัฒน์วรธรรม (เคน วิเศษการ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1