การศึกษาตามทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีการศึกษาตามหลักไตรสิกขา = Education in Theravada Budhist Philosophy : A Case Study of Education Methods in Tisikkha /

ผู้แต่ง
พระมหาประทวน ปภสฺสโร (ประกอบดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ป273ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.