มโนทัศน์เรื่องชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept Of Life in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสอน กุสโล (ภูบรรสุข)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1