การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนา = A Analytical Study of the Concept of the Five Aggregates (Khandha)in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระเฉลียว กตปุญฺโญ (สาริบุตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1