การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกัมมัฎฐานของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน : ศึกษากรณีวัดอัมพวัน สิงห์บุรี และวัดจันทาราม อุทัยธานี = A Comparative Study of the Meditation Practical Methods of Wat Ambawan Singburi and Wat Chantaram Uthaitani

ผู้แต่ง
พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร (ยศโสธร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1