มโนทัศน์เรื่องญาณในคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Concept of Nana (Insight) in Theravada Buddhism:An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระประชิต ธมฺมวโร (ผาตากแดด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ป239ม 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 108 หน้า ; 30 ซม.