สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม กรุงเทพมหานคร /

ผู้แต่ง
วิเชียร ตุ่นแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1