ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรในสมัยพุทธกาล = Relationship Between Buddhism and State in the Buddha's Period /

ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ศรี เกียรติกำพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1