การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยาต่ออัญญเดียรถีย์ในสมัยพุทธกาล = An Analytical Study of the Buddha's Conducts Towards Heretical Teachers /

ผู้แต่ง
พระมหาสิทธิพิพัฒน์ สิริปญฺโญ (รินทาง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3092 ส723ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
108 หน้า ; 30 ซม.