การศึกษาเรื่องสติในฐานะองค์ธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of Mindfulness as the Concept in Life Development According to Theravada Buddhsim /

ผู้แต่ง
พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (จันทะคัด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส876ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
177 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.