สภาพการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกาและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี = The State of Buddhism in the Modern Time : A Case Study of the Socialist Republic of Sri Lanka and Republic of Korea /

ผู้แต่ง
พระมหาประดิษฐ์ สุเนตฺโต (สุขสมเนตร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1