รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มแม่น้ำตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่ /

ผู้แต่ง
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ห268ร 2547
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
458 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.